Wiadomości z Gliwic

Sesja Rady Miasta. Zobacz "na żywo"

  • Dodano: 2019-02-07 08:15, aktualizacja: 2019-02-07 10:48

W czwartek 7 lutego w Ratuszu na Rynku odbędzie się sesja Rady Miasta Gliwice. Początek posiedzenia o godz. 15.00.

Przebieg sesji można śledzić na żywo na www.gliwice.eu.

Szczegółowy porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.  Przyjęcie protokołu sesji z dnia 12 lipca 2018 r.

4.  Komunikaty.

5.  Informacja o pracy Prezydenta Miasta.

6.  Projekt uchwały (druk nr 909/2018) w sprawie - zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

7.  Projekt uchwały (druk nr 910/2018) w sprawie - zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok.

8.  Projekt uchwały (druk nr 897/2018) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, areszcie śledczym oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze Miasta Gliwice głosowania w zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

9.  Projekt uchwały (druk nr 896/2018) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/810/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 kwietnia 2018 r. o podziale Miasta Gliwice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

10.  Projekt uchwały (druk nr 911/2018) w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/821/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

11.  Projekt uchwały (druk nr 898/2018) w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Osiedla Śródmieście w mieście Gliwice.

12.  Projekt uchwały (druk nr 912/2018) w sprawie zmian w uchwale nr XXIII/574/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 2023.

13.  Projekt uchwały (druk nr 901/2018) w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami specjalnej strefy ekonomicznej nieruchomości położonej na terenie miasta Gliwice.

14.  Projekt uchwały (druk nr 907/2018) w sprawie - zmieniający uchwałę nr XXXIII/753/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wzniesienia Pomnika Powstań Polskich.

15.  Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności części nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice (druki nr 902, 903).

15a.Projekt uchwały (druk nr 902/2018) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 543/2 obręb Politechnika, położoną przy ul. Kujawskiej w Gliwicach stanowiącą własność miasta Gliwice.

15b.Projekt uchwały (druk nr 903/2018) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę nr 384 obr. Stare Miasto położoną przy ul. Tadeusza Kościuszki 44 i 46 w Gliwicach, stanowiącą własność miasta Gliwice.

16.  Projekt uchwały (druk nr 904/2018) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z wnioskodawcami kolejnych umów dzierżaw na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Górników.

17.  Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych (druki nr 894, 905, 906).

17a.Projekt uchwały (druk nr 894/2018) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr II położonego w budynku przy ul. Zwycięstwa.

17b.Projekt uchwały (druk nr 905/2018) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr II położonego w budynku przy ul. Wyszyńskiego 14b.

17c.Projekt uchwały (druk nr 906/2018) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr I położonego w budynku przy ul Plebańskiej 18.

18.  Projekt uchwały (druk nr 900/2018) w sprawie nadania nazwy rondu usytuowanemu na terenie miasta Gliwice.

19.  Projekt uchwały (druk nr 803/2018) w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody powołanego rozporządzeniem nr 42/2005 Wojewody Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2005 r.

20.  Projekt uchwały (druk nr 899/2018) w sprawie - zmieniający uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2018 roku.

21.  Projekt uchwały (druk nr 908/2018) w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej dotyczącego profilaktyki próchnicy zębów u dzieci pod nazwą „Zdrowy uśmiech”.

22.  Projekt uchwały (druk nr 895/2018) w sprawie - zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2018 r.

23.  Projekt uchwały (druk nr 913/2018) w sprawie - zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

24.  Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

25.  Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.