Wiadomości z Gliwic

Jakie skutki niesie za sobą ustanowienie rozdzielności majątkowej?

 • Dodano: 2022-02-01 08:15, aktualizacja: 2022-02-02 09:34

Małżonkowie w różnych sytuacjach życiowych podejmują decyzję o rozdzielności. Najczęściej wynika ona z chęci zachowania bezpieczeństwa finansowego rodziny, gdy jedno z małżonków podejmuje ryzykowne kroki lub działa w spółce. Czasami także dysproporcje w zarobkach lub niemożność dogadywania się w sferze finansowej są powodem ustanowienia rozdzielności majątkowej. Warto wcześniej dowiedzieć się, jakie skutki niesie podjęcie decyzji o rozdzielności. Są one różne – zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po ewentualnym rozwodzie.

Majątek wspólny i majątki osobiste małżonków

Warto przypomnieć sobie, że niektóre przedmioty majątkowe należą do majątku wspólnego małżonków, a inne – do ich majątków osobistych. Określa to dokładnie Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z nim już od momentu zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność ustawowa. Dotyczy ona przedmiotów nabytych przez żonę i/lub męża w trakcie trwania małżeństwa. Zaliczamy do majątku wspólnego zwłaszcza (za art. 31 § 1):

 1. „pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Pozostałe przedmioty majątkowe należą do majątków osobistych małżonków. I są to (art. 33):

 1. „przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Jak więc widać, rozdzielność majątkowa dotyczyć będzie składników majątkowych nabywanych już po zawarciu małżeństwa – bowiem to, co zgromadzili małżonkowie przed ślubem, i tak jest tylko ich. W przypadku małżeństwa mamy więc w sumie 3 majątki: osobisty żony, osobisty męża i wspólny.

Zobacz też: https://www.rozwodowy.pl/skutki_rozdzielnosci_majatkowej,174,p.html

Dochody z działalności a rozdzielność

W wielu małżeństwach decydujących się na rozdzielność majątkową jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. Jeśli taka firma została nabyta z majątku wspólnego, to po podziale zostanie podzielona między żonę i męża. Dodatkowo dochody z takiej działalności uzyskane w trakcie trwania wspólności także przynależą do majątku wspólnego. W tym sensie działalność jest „wspólna”. To ma istotne znaczenie w wielu przypadkach, gdy małżonek inwestujący w swoją firmę jest przekonany, że wszystkie profity finansowe z nią związane przypadną tylko jemu.
Nie jest łatwe jednak rozliczenie takiej działalności, bo trudno ustalić, do kogo należą poszczególne składniki majątkowe w małżeństwie – mieszają się w nim przecież wszystkie majątki (wspólny i osobiste). Da się mimo to zazwyczaj określić, że po rozdzielności majątkowej firma jednego małżonka staje się współwłasnością żony i męża.

Zobacz też: https://www.rozwodowy.pl/jak-w-trakcie-malzenstwa-uzyskac-rozdzielnosc-majatkowa,876,p.html

Bibliografia:

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.