Wiadomości z Gliwic

Gliwicki Pakiet Pomocy dla Przedsiębiorców coraz szerszy

  • Dodano: 2021-02-22 07:00, aktualizacja: 2021-02-21 15:52

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta gliwiccy radni przyjęli proponowaną przez prezydenta Gliwic uchwałę zwalniającą przedsiębiorców z opłaty pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych.

W ramach pomocy odstąpiono też od waloryzacji czynszów za wynajem lub dzierżawę lokalu w 2021 r.

W związku z trudną sytuacją finansową przedsiębiorców spowodowaną trwającą od roku pandemią i wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami rzutującymi m.in. na działalność lokali gastronomicznych, gliwiccy radni podjęli uchwałę znoszącą opłatę pierwszej raty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tych lokalach.

Możliwość taką dała samorządom nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W Gliwicach jest 166 punktów gastronomicznych, które będą mogły skorzystać z tego rozwiązania.

Dzięki tej uchwale przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne na terenie Gliwic zostaną zwolnieni z raty obejmującej okres od 1 stycznia do 30 kwietnia br. Oznacza to, że środki za przedmiotowe zezwolenia, które wpłacili na konto Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostaną im zwrócone. Z oświadczeń dotyczących sprzedaży alkoholu w 2020 r. złożonych przez przedsiębiorców wynika, że będzie to kwota 175 800 zł.

– Jedną z najbardziej poszkodowanych przez ograniczenia pandemiczne branż jest gastronomia. Decyzja o zwolnieniu przedsiębiorców z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, których nie mogą sprzedawać z uwagi na rządowe zakazy jest więc dla mnie oczywistością. Jeśli zakazy będą podtrzymywane, będziemy występować do Rady Miasta o zgodę dotyczącą kolejnych rat tej opłaty. Trzeba jednak pamiętać, że takie zwolnienia nie uratują gastronomii. Uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności z zachowaniem odpowiednich reżimów sanitarnych – mówi prezydent Gliwic Adam Neumann.

Odstąpienie od waloryzacji kosztów

Kolejnym wsparciem dla przedsiębiorców będzie odstąpienie od tegorocznej waloryzacji czynszów za wynajem lub dzierżawę  nieruchomości  stanowiących własność miasta. Oznacza to, że w 2021 r. nie będzie wzrostu czynszu związanych z inflacją,  natomiast w niektórych przypadkach  konieczne będzie zawarcie stosownych aneksów do umów.

Zwolnienie z opłaty pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i odstąpienie od waloryzacji czynszów za wynajem lub dzierżawę lokalu to nie jedyne formy pomocy ze strony miasta dla gliwickich przedsiębiorców.

W Gliwicach od początku pandemii działa Gliwicki Pakiet Pomocy dla Przedsiębiorców, dzięki któremu mogą oni korzystać m.in. z ulg w czynszach za lokale i nieruchomości miejskie, ulg podatkowych, a do końca 2020 r. ze zmniejszonych o 70% stawek za zajęcie pasa drogowego na utworzenie ogródka kawiarnianego. Wartość udzielonej gliwickim przedsiębiorcom pomocy - w ramach pakietu -  to ponad 6,4 mln zł.

Biorąc pod uwagę zniesioną opłatę pierwszej raty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu lokalach gastronomicznych, kwota całkowita tej pomocy wyniesie ponad 6,6 mln zł.

Czynsze za lokale i nieruchomości miejskie

Szczegółowe zasady udzielania przez miasto ulg w tym zakresie określa Uchwała XIV/243/2020 Rady Miasta Gliwice z 23 kwietnia 2020 r., która obowiązuje od 28 kwietnia. Przedsiębiorcy mogą na jej podstawie skorzystać m.in. z umorzenia części należnego czynszu i opłat za użytkowanie lub rozłożenia ich na raty.

Na tego typu pomoc mogą liczyć podmioty, które nie zalegały z opłatami na koniec 2019 r. i były w dobrej sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r. (na podstawie przepisów unijnych dotyczących dozwolonej pomocy publicznej). Wnioski należy kierować do podmiotu, z którym zawarta została umowa najmu (np. ZBM I TBS, ZMB II TBS, MZUK, ZDM, szkoła czy stosowny wydział Urzędu Miejskiego w Gliwicach). Ulgi uzależnione są od wykazanego przez wnioskodawcę spadku obrotów. Przedsiębiorca, który całkowicie zaprzestał działalności w związku z epidemią i jego obroty spadły do zera, będzie miał umorzoną całość kwoty netto czynszu. Ponieważ rząd nie zrezygnował z pobierania VAT-u od umorzonych czynszów, zwolnienie wynosi do 81,3%. Resztę stanowi VAT, który miasto musi odprowadzić do budżetu państwa.

Dotychczas rozpatrzono pozytywnie 278 tego wniosków o odroczenie spłaty i umorzenie należności na łączną kwotę 621 997 zł.

Ulgi podatkowe

W ramach pomocy, na wniosek przedsiębiorcy można odroczyć termin płatności podatku lub zaległości podatkowej, rozłożyć na raty podatek lub zaległość podatkową, umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę. Od 1 kwietnia 2020 r. miasto nie nalicza opłaty prolongacyjnej w decyzjach o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności podatku czy zaległości podatkowych.

Od początku pandemii do Urzędu Miejskiego wpłynęło 412 wniosków o udzielenie ulg w zapłacie podatków (w większości w zakresie podatku od nieruchomości). Według stanu na 31 stycznia 2021 r. prezydent Gliwic umorzył zaległości podatkowe w łącznej wysokości 702 235,14 zł, odroczył termin zapłaty podatku w wysokości 3 381 054,79 zł oraz rozłożył na raty płatność podatku w wysokości 1 065 453 zł. Rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/239-11-07, 32/239-13-07.

Miasto wsparło też restauratorów i właścicieli lokali, którzy zorganizowali kawiarniane ogródki. Do końca 2020 r. o 70% zmniejszono im opłatę za zajęcie pasa drogowego na sezonową działalność gastronomiczną. Pomocą objęto 46 właścicieli restauracji i kawiarń, którzy uzyskali wsparcie w formie obniżanych opłat na kwotę 137 350 zł.

Dodatkowo MZUK obniżył czynsze z dzierżawy stanowisk handlowych na terenie giełdy samochodowej - łączna kwota obniżenia czynszów dla ok. 357 dzierżawców wyniosła 560 950 zł.

Szczegółowe informacje na temat procedur dotyczących Gliwickiego Pakietu dla Przedsiębiorców (wraz z linkami do formularzy wniosków) można znaleźć na stronie bip.gliwice.eu w odnośniku: Zmiany w obsłudze klientów UM w Gliwicach w okresie epidemii => Gliwicki pakiet pomocy dla przedsiębiorców – instrukcja.

Gliwicki Pakiet Pomocy dla Przedsiębiorców coraz szerszy

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.