Wiadomości z Gliwic

Urząd Miasta Gliwice: ograniczenia w dostępie interesantów

 • Dodano: 2020-06-01 10:15

W związku ze stanem epidemii Urząd Miejski w Gliwicach wprowadził ograniczenia w dostępie interesantów. Przypominamy, że obowiązuje zakaz swobodnego wstępu mieszkańców do budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa i Jasnej oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

Do budynków Urzędu Miejskiego będą wpuszczane wyłącznie osoby, załatwiające sprawy wymagające bezwzględnie osobistego stawiennictwa.  Konieczne będzie wcześniejsze telefoniczne ustalenie konkretnego terminu. UWAGA! Prosimy by przychodziła wyłącznie osoba załatwiająca sprawę. Prosimy o nieprzychodzenie z dziećmi!

 • Poniżej znajduje się wykaz najczęściej załatwianych spraw  i numery telefonów do odpowiednich wydziałów i jednostek.
 • Zmieniła się tymczasowa organizacja obsługi klientów Urzędu Stanu Cywilnego w Gliwicach:
  • Formalności związane z rejestracją zgonu załatwiane będą na nowym stanowisku obsługiwanym przez wejście od ul. Zwycięstwa (po lewej stronie od głównego wejścia).
  • Wydawanie odpisu z akt stanu cywilnego odbywać się będzie bez zmian, na wniosek przesłany pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub wrzucony do skrzynki znajdującej się przy drzwiach od ul. Wyszyńskiego (w godzinach pracy UM). Odpis wysyłany jest pocztą na adres korespondencyjny.
  • Formalności związane z rejestracją dziecka odbywać się będą przede wszystkim elektronicznie przez epuap, a w przypadku gdy niezbędne jest osobiste stawiennictwo (uznanie dziecka) konieczne będzie wcześniejsze umówienie wizyty przez telefon (32/238-54-54; 32/239-12-80).
  • Sprawy związane z zawarciem związku małżeńskiego cywilnego/wyznaniowego załatwiane są po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu konkretnego terminu (nr tel 32/238-54-54).
 • W Biurze Podawczym (wejście od ul. Wyszyńskiego)można złożyć korespondencję, sugerujemy jednak przesyłanie jej pocztą.
 • Klienci pozostałych wydziałów Urzędu, umówieni telefonicznie, powinni kierować się do bocznego wejścia od ul. Zwycięstwa.
 • Wyłączona zostaje możliwość internetowej rezerwacji kolejki w sprawach obsługiwanych przez Wydział Komunikacji.
 • Wymagane wpłaty można uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego zgodnie z wykazem  zamieszczonym pod adresem https://bip.gliwice.eu/strona=10116 lub w placówkach Banku Śląskiego.

UWAGA! Wprowadzone zmiany w organizacji pracy Urzędu mogą wydłużyć czas załatwiania spraw. Dziękujemy za wyrozumiałość.

INFORMACJE WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK O SPOSOBIE ZAŁATWIANIA SPRAW, WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW

Informacja ogólna: 32 239-11-65
WYDZIAŁ ZDROWIA

Informacja dotycząca wydawania Kart Dużej Rodziny, „Rodzina 3+” oraz Karty Seniora

W związku ze stanem epidemii i ograniczeniami w dostępie interesantów do budynku Urzędu Miejskiego informujemy, że wnioski (wraz z załącznikami) o wydanie Karty Seniora, Karty „Rodzina 3+” oraz Karty Dużej Rodziny można składać pocztą tradycyjną lub do pojemnika na korespondencję znajdującego się w Urzędzie Miejskim od strony ul. Wyszyńskiego.
Formularze wniosków wraz z wykazem załączników które należy dołączyć są zamieszczone na stronie:

Od 27 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim będzie można odebrać  Karty Dużej Rodziny, Karty „Rodzina 3+” oraz Karty Seniora, zgodnie z poniższą procedurą:

1.    Karta Seniora oraz Karta „Rodzina 3+”
Po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku należy skontaktować telefonicznie z pracownikiem Biura Obsługi Interesantów – nr 32 239-11-09 lub 32 238 54 37 w celu ustalenia terminu (daty i godziny) odbioru Kart.

2.    Karta Dużej Rodziny
O możliwości odbioru Karty Dużej Rodziny wnioskodawca zostaje poinformowany sms-em wysłanym na numer telefonu komórkowego wskazany we wniosku. Po otrzymaniu sms-a należy skontaktować się z pracownikiem Biura Obsługi Interesantów – nr 32 239-11-09 lub 32 238 54 37 w celu ustalenia terminu (daty i godziny) odbioru Kart.

Karty powinien odebrać wnioskodawca. W przypadku odbioru przez inną osobę wymagane jest pisemne upoważnienie udzielone przez wnioskodawcę. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pełnomocnictwo podlega opłacie w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu oraz dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gliwicach, nr rachunku : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 ING BSK S.A. W tytule przelewu należy wpisać: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo. Potwierdzenie dokonania opłaty dołącza się do pełnomocnictwa, które należy okazać w momencie odbioru Kart.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

1. WAŻNOŚĆ CZASOWEJ REJESTRACJI POJAZDU

Jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiczasowa rejestracja pojazdu dokonana na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110284 i 568oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

2. WAŻNOŚĆ DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH

Jeżeli ważność niżej wymienionych dokumentów komunikacyjnych :

1) prawa jazdy,

2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,

3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

4) świadectwa kierowcy,

5) legitymacji instruktora nauki jazdy,

6) legitymacji egzaminatora,

7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),

8) uprawnień do kierowania pojazdami,

9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, TO ICH WAŻNOŚĆ ULEGA PRZEDŁUŻENIU DO DNIA UPŁYWU 60 DNI od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

3. ZAWIESZENIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH W OKRESIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ALBO STANU EPIDEMII

W przypadku gdy ważność badań lekarskich i psychologicznych, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ważność tych badań ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,  w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

JAK POSTĘPOWAĆ, GDY W DOWODZIE REJESTRACYJNYM ZABRAKŁO MIEJSCA NA KOLEJNY WPIS? GDY TRZEBA WPROWADZIĆ DO NIEGO ZMIANY? GDY CHCEMY ZAREJESTROWAĆ POJAZD FABRYCZNIE NOWY, SPROWADZONY Z ZAGRANICY LUB PRZEREJESTROWAĆ GO?

1. Procedura wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na wpis kolejnego badania technicznego

 1. Wrzuć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego wraz z kompletem niezbędnych dokumentów do pojemnika w Urzędzie Miejskim od strony ul. Wyszyńskiego, opisanego „WYDZIAŁ KOMUNIKACJI”
 2. Oczekuj na kontakt telefoniczny ze strony pracownika Wydziału – ze względów bezpieczeństwa może to potrwać do kilku dni. Zostaniesz poinformowany gdzie i kiedy odebrać dowód rejestracyjny / pozwolenie czasowe.
 3. Zgłoś się wyznaczonego dnia z dowodem osobistym i / lub dokumentami / tablicami o których poinformuje pracownik w rozmowie telefonicznej.

Informacje o wymaganych dokumentach znajdują się tutaj: https://bip.gliwice.eu/strona=50,8,10

2. Zmiany danych / adnotacje w dowodzie rejestracyjnym

 1. Wrzuć wniosek o dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym wraz z kompletem niezbędnych dokumentów do pojemnika w Urzędzie Miejskim od strony ul. Wyszyńskiego, opisanego „WYDZIAŁ KOMUNIKACJI”
 2. Oczekuj na kontakt telefoniczny ze strony pracownika Wydziału – ze względów bezpieczeństwa może to potrwać do kilku dni. Zostaniesz poinformowany gdzie i kiedy odebrać dowód rejestracyjny / pozwolenie czasowe.
 3. Zgłoś się wyznaczonego dnia z dowodem osobistym i/lub dokumentami / tablicami o których poinformuje pracownik w rozmowie telefonicznej.

Informacje o wymaganych dokumentach znajdują się tutaj : https://bip.gliwice.eu/strona=50,112,10

3. Procedura rejestracji pojazdu fabrycznie nowego, sprowadzonego z zagranicy lub przerejestrowanie pojazdu

 1. Wrzuć oryginały wymaganych dokumentów wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty oraz wypełnionym wnioskiem  do pojemnika opisanego „WYDZIAŁ KOMUNIKACJI”:
 • KLIENT INDYWIDUALNY  w Urzędzie Miejskim od strony ul. Wyszyńskiego
 • FIRMY  w Filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A
 1. Oczekuj na kontakt telefoniczny ze strony pracownika Wydziału – ze względów bezpieczeństwa może to potrwać do kilku dni. Zostaniesz poinformowany gdzie i kiedy odebrać tablice rejestracyjne, pozwolenie czasowe oraz pozostałe dokumenty.
 2. Zgłoś się wyznaczonego dnia z dowodem osobistym.

Informacja o wymaganych do rejestracji pojazdu dokumentach znajduje się pod następującymi adresami:

 1. Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego

https://bip.gliwice.eu/strona=50,60,10

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=9456&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=7121

 1. Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy (wymagany zwrot tablic przy składaniu wniosku)

https://bip.gliwice.eu/strona=50,88,10

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=9462&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=7121

Pamiętaj – pojazd fabrycznie nowy i sprowadzony z zagranicy musi mieć ubezpieczenie OC wykupione najpóźniej w dniu rejestracji (w razie wątpliwości skontaktuj się z towarzystwem ubezpieczeniowym).

3. Przerejestrowanie pojazdu (w przypadku pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście wymagany zwrot tablic przy składaniu wniosku, w przypadku pojazdu już zarejestrowanego w Gliwicach (z oznaczeniem SG) tablice wymagane będą przy odbiorze dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego)

https://bip.gliwice.eu/strona=50,72,10

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=9465&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=15122

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=9466&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=15122

INFORMACJA TELEFONICZNA W SPRAWIE REJESTRACJI POJAZDÓW: 

 • UL. ZWYCIĘSTWA 21  (32) 238-54-85, (32) 238-54-96, (32)  239-13-29, (32) 238-54-03, (32) 238-56-90
 • UL. JASNA 31A             (32) 338-64-57,  (32) 338-64-58, (32) 338-64-59  tylko FIRMY

INFORMACJA TELEFONICZNA W SPRAWIE PRAWA JAZDY (32)239-11-96, (32) 239-11-81, (32)238-56-53, (32)238-54-70

INFORMACJA TELEFONICZNA W SPRAWIE TRANSPORTU I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 32) 239-11-72, (32) 239-12-67, (32) 238-54-94

 
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 • W sprawach bardzo pilnych, w których jest wymagana obecność interesanta, prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia z urzędnikiem terminu i godziny wizyty w UM:
 • Odbiór dowodu osobistego - nr telefonów: (32) 239-11-28, (32) 238-54-36, (32) 239-12-46, (32) 239-12-25, (32) 239-12-03, (32) 239-13-40, (32) 239-13-44 lub (32) 239-13-45,
 • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - nr telefonów: (32) 239-12-46, (32) 239-12-25, (32) 239-12-03, (32) 239-13-40, (32) 239-13-44 lub (32)239-13-45,
 • Zgłoszenie odnalezienia dowodu osobistego - nr telefonów: (32) 239-11-28, (32) 238-54-36,
 • Sprawy meldunkowe - nr telefonów: (32) 239-12-46, (32) 239-12-25, (32) 239-12-03, (32) 239-13-40, (32) 239-13-44 lub (32) 239-13-45.
 • Zgłoszenie meldunkowe cudzoziemców - nr telefonów: (32) 239-12-46, (32) 239-12-25, (32) 239-12-03, (32) 239-13-40, (32) 239-13-44 lub (32) 239-13-45,
 • Wymeldowanie i zameldowanie decyzją administracyjną - nr telefonów: (32) 239-12-58, (32) 239-11-39, (32) 239-11-69,
 • Udostępnianie danych osobowych z rejestru dowodów osobistych - nr telefonów: (32) 239-11-31, (32) 238-54-36,
 • Wielojęzyczny standardowy formularz (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy - nr telefonów: (32) 239-11-47, (32) 239-11-68,
 • Wniosek o utworzenie stowarzyszenia zwykłego - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
 • Wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
 • Wniosek o utworzenie uczniowskiego klubu sportowego - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
 • Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
 • Potwierdzenie rent zagranicznych - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
 • Przyjmowanie wniosków o nadanie nr PESEL dla cudzoziemca - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
 • W sprawach kwalifikacji wojskowej - nr telefonu: (32) 239-12-79.

Sprawy, które można załatwić w pełni elektronicznie korzystając z platformy ePUAP lub ze strony obywatel.gov.pl - opis usług na stronie internetowej BIP UM Gliwice: https://bip.gliwice.eu/strona=50,0,16

 •     Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 •     Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 •     Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
 •     Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 •     Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP oraz powrotu,
 •     Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną,
 •     Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
 •     Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców,
 •     Wpis do rejestru wyborców,
 •     Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL,
 •     Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym.
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
 • Sprawy związane z ustaleniem podatku od nieruchomości osób fizycznych: (32) 239-11-92, (32) 239-11-98, (32) 238-54-57, (32) 238-54-98.
 • Sprawy związane podatkiem od nieruchomości osób prawnych, podatkiem od środków transportowych: (32) 238-56-60, (32) 238-56-40
 • Sprawy związane z uzyskaniem zaświadczenia z zakresu podatków : (32) 238-55-91, (32) 239-12-99.
 •  Sprawy związane z ustalaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: (32) 238-54-47.
 • Sprawy związane z rozliczaniem wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych : podatek od nieruchomości osób fizycznych: (32) 239-12-20, (32) 239-12-55, (32) 238-54-71:opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: (32) 239-11-21, (32) 238-55-38; podatek od środków transportowych oraz podatek od nieruchomości osób prawnych (32) 239-13-06, (32) 239-12-24.
 • Sprawy związane z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych: (32) 239-11-07.

Wszystkie formularze podatkowe i opisy usług są dostępne na stronie internetowej urzędu (https://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi).

 
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat Zarządzania Nieruchomościami

 • Dzierżawy nieruchomości gminnych, trwały zarząd nieruchomości gminnych, czasowe zajęcie nieruchomości gminnych w związku z realizacją inwestycji liniowych : tel. (32) 338-64-35, (32) 338-64-36, (32) 338-64-34, (32) 338-64-33, (32) 338-64-32, (32) 338-64-31, (32) 338-64-30.

Referat Skarbu Państwa

 • Dzierżawy i najem, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, trwały zarząd, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: tel. (32) 338-64-25, (32) 338-64-25, (32) 338-64-24, (32) 338-64-19, (32) 338-64-23.

Referat Zbywania Nieruchomości

 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, sprzedaż nieruchomości gminnych, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego: tel. (32) 338-64-21, (32) 338-64-22, (32) 338-64-10, (32) 338-64-11, (32) 338-64-12, (32) 338-64-18, (32) 338-64-08.

Referat Środków Trwałych: (32) 338-64-16

Zespół ds. Nabywania i Obciążania Nieruchomości Ograniczonymi Prawami.

 • Nabycia i zamiany nieruchomości, wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych oraz przeciwpowodziowych: (32) 338-64-15.
 • Służebności gruntowe przejścia i przejazdu, służebności przesytu, (na rzecz przedsiębiorców przesyłowych i na rzecz miasta Gliwice), zasiedzenie służebności, użytkowanie, ,zniesienie współwłasności,  pierwokupy nieruchomości, nabycia nieruchomości na rzecz miasta zamiany nieruchomości:  (32) 338-64-14.

Referat obsługi finansowej

Rozliczanie należności z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej, zwrot nadpłat: tel. (32) 338-64-17

Windykacja należności: (32) 338-64-20, (32) 338-64-20, (32) 338-64-20, (32) 338-64-20,

Komunalizacja, rodzinne ogrody działkowe (zgoda na wycinkę drzew), regulacje stanów prawnych nieruchomości: (32) 338-64-29

Ogólna informacja  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: (32) 338-64-05, (32) 338-64-06

 
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

Kontakt pod adresem e-mail: sr@um.gliwice.pl lub telefonicznie pod numerem(32) 238-54-45.

 Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo zawieszamy oględziny w sprawach związanych z wycinką drzew i krzewów, co spowoduje późniejsze uzyskanie decyzji, a także kontrole dotyczące zmiany systemu ogrzewania, co w konsekwencji spowoduje wypłatę dotacji w innym terminie.

 • Dotacje celowe do zmiany systemu grzewczego na system proekologiczny: (32) 238-54-82,  (32) 239-13-32.
 • Dotacje celowe do instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE): (32) 238-54-60
 • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew: (32) 239-12-86, (32) 238-55-16, (32)239-11-75.
 • Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców: (32) 238-56-79
 • Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach: (32) 238-55-32
 • Sprawy z zakresu geologii: (32)238-56-79
 • Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d: (32) 238-54-60
 • Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej: (32) 238-54-60
 • Rejestracja łodzi/pontonu do celów wędkarskich oraz wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego: (32) 238-54-45
 • Odpady przemysłowe, azbest: (32) 239-13-00
 • Ochrona powietrza: (32) 239-12-78,
 • Pozwolenia zintegrowane: (32) 238-54-20
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne: (32) 239-12-78
 • Wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych: (32) 239-12-86
 • Rejestracja zwierząt egzotycznych podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków: (32) 238-56-79
 • Wydawanie zaświadczeń o lasach: (32) 238-54-60
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie: (32) 238-55-32
 
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
 • Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz wypisy i wyrysy z MPZP można otrzymać w formie elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Wniosek o wydanie powyższych dokumentów można złożyć elektronicznie za pomocą platform SEKAP lub ePUAP. Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, który można założyć również przez internet (instrukcja pod linkiem: www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany).
 • Wnioski o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego można przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: pp@um.gliwice.pl.
 • Informacje o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego można pozyskać w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (msip.gliwice.eu), poprzez:
  • PORTAL PLANISTYCZNY (część opisowa) - sprawdzanie przeznaczenia terenu w MPZP aktualnym na dany dzień,
  • GEOPORTAL PLANISTYCZNY (część mapowa) - informacje o obiektach wyświetlanych na mapie oraz  zgłaszanie wniosków do MPZP i tworzenie załączników mapowych do wniosków.

Narzędzia pomocy: msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/pomoc.html
Filmy instruktażowe: msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/filmy-instruktazowy.html

 • Wyrysy, wypisy, zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz informacje ogólne z zakresu działania wydziału Planowania Przestrzennego: (32) 338-65-02

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Kontakt z wydziałem pod adresem e-mail: ge@um.gliwice.pl lub telefonicznie pod numerem (32) 239-12-47 - ogólna informacja z zakresu geodezji.

 • Dokumenty i dane Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego takie jak: wypisy z rejestrów, wyrysy, pliki baz danych, mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna i inne, można pozyskać za pośrednictwem: Internetowego sklepu geodezyjnego – informacja pod nr tel. (32) 239-12-82
 • Podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości i opłata adiacencka. Informacja telefoniczna w zakresie ww. spraw dostępna jest pod numerami telefonów: (32) 239-12-65, (32) 239-13-23, (32) 239-12-51, (32) 238-55-31.

Wszystkie informacje dotyczące procedur oraz druki wniosków/ zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej: https://bip.gliwice.eu/strona=50,0,62

 • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, tel. (32) 238-54-51,
 • Ustalanie numerów porządkowych, tel. (32) 238-55-33
 • Wydawanie zaświadczeń z ewidencji gruntów i budynków, tel. (32) 238-54-51

Opis usług i wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej: https://bip.gliwice.eu/strona=50,0,59

WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH

 • Odbiór odpadów komunalnych i współpraca z firmą Remondis:  (32)238-54-22,  (32)239-13-25.
 • Infrastruktura rowerowa oraz ciągi piesze poza pasem drogowym: .(32)239-11-13,   (32) 239-11-32.
 • Oświetlenie uliczne w mieście: (32) 238-54-23.
 • Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną: (32) 238-56-41
 • Transport publiczny: tel. (32) 238-54-26.
 • Utrzymanie czystości w mieście (kosze, przystanki, dzikie wysypiska: tel. (32) 238-54-25.
 • Zezwolenie na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: tel. (32) 239-11-58.
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA WODAMI
 • Zgłoszenia awarii kanalizacji deszczowej, pompowni, rowów i potoków, a także rozlewisk/zalewisk, braków elementów sieci (tj. wpusty deszczowe, pokrywy studni):  (32) 238-54-86, (32) 239-11-14.
 • Wydawanie warunków technicznych oraz uzgodnień projektowych: (32) 239-11-17.
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
 •  Informacje ogólne oraz  dotyczące obsługi inwestora: (32) 238-54-64;  (32) 239-12-37.

 • Sprawy załatwiane w wydziale Architektury i Budownictwa:  Wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę; Zgłoszenia budowy obiektów lub robót budowlanych nie wymagających pozwoleń na budowę; Zgłoszenia rozbiórek obiektów budowlanych; Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; Rejestracja dzienników budów; Wydawanie zaświadczeń, w tym zaświadczeń o samodzielności lokali: (32) 239-13-37; (32) 239-12-81; (32) 239-12-34; (32) 239-12-90; (32) 238-55-12; (32) 239-13-28; (32) 239-12-64;  (32) 239-12-98;  (32) 239-11-66;  (32) 239-13-12.
 • Udzielenie informacji z zakresu informacji publicznej i z zakresu kwerendy archiwalnej: (32) 238-54-01.
 • Udzielanie informacji z zakresu ochrony konserwatorskiej: (32) 238-55-01; (32) 238-54-64.
 • Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych: (32) 239-12-87; (32) 239-11-30; (32) 239-11-66.
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W związku ze stanem epidemii Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wprowadził ograniczenia w dostępie interesantów.

Wszelkie sprawy związane z działalnością Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej należy kierować za pośrednictwem:

 • operatora pocztowego - forma pisemna,
 • kontaktu telefonicznego (podany poniżej),
 •  poczty elektronicznej.

Należy kontaktować się z pracownikami merytorycznymi poszczególnych Działów pod następujące numery telefonów:

Dział Sprzedaży: (32) 338-39-51

Dział Wspólnot Mieszkaniowych: (32) 338-39-68

Dział Lokali Komunalnych: (32) 338-39 -65

Sekretariat: (32) 239-11-19

Korespondencję elektroniczną należy przesyłać pod adres: zgm@zgm.gliwice.eu

 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Stanowisko do obsługi spraw wymagających bezwzględnie osobistego stawiennictwa zostało uruchomione w siedzibie Ośrodka, przy ul. Górnych Wałów 9. Obsługa jest prowadzona: w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00. Przy stanowisku interesanci będą obsługiwani pojedynczo.

W godzinach urzędowania OPS istnieje możliwość wrzucenia, korespondencji dotyczącej spraw realizowanych przez Ośrodek, w zaklejonej kopercie do pojemnika umieszczonego w wejściu głównym do siedziby przy ul. Górnych Wałów 9 oraz przy ul. Dziewanny 2.

We wszystkich niewymagających osobistej wizyty w Ośrodku sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie (32 335-96-00) lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: ops@ops.gliwice.eu. Więcej informacji na stronie opsgliwice.pl.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GLIWICACH

Wszelkie sprawy związane z działalnością Urzędu należy kierować za pośrednictwem:
• poczty tradycyjnej,
• telefonicznie – (32) 231-18-41,
• poczty elektronicznej (e-mail) np. w postaci zeskanowanych dokumentów lub ich zdjęć,
• elektronicznej skrzynki odbiorczej e-PUAP lub platformy praca.gov.pl,
• fax – (32) 231-59-66.

Odwołania od decyzji administracyjnej przyjmowane będą za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-PUAP.

Urząd zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby przyjęty sposób komunikacji nie wpłynął w żaden sposób na obsługę klientów.

O dalszym  rozwoju sytuacji, PUP Gliwice będzie informował na bieżąco na stronie internetowej Urzędu (gliwice.praca.gov.pl) oraz w mediach społecznościowych.

Komentarze (1)    dodaj »

 • Covid19

  Dlaczego w całym kraju rząd wznosi obostrzenia i pracę zaczynają urzędy miasta w całej Polsce tylko nie w Gliwicach??? Jakim prawem??!! Panie prezydencie dlaczego pan nic z tym nie robi ??? W Polsce niema wprowadzonego stanu epidemii więc dlaczego gadacie takie głupoty urzędasy???

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.