Wiadomości z Gliwic

„Wieczyste” znika z mieszkaniówki

  • Dodano: 2018-08-27 10:00

To bardzo ważna wiadomość dla tysięcy gliwiczan. Z początkiem 2019 roku użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się we własność. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, jak i mieszkań w blokach czy kamienicach. Dla większości mieszkańców przekształcenie będzie odpłatne!

10 sierpnia prezydent RP podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, jak i mieszkań w blokach czy kamienicach, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Likwidacja „wieczystego” w mieszkaniówce rozpocznie się 1 stycznia 2019 roku.

Przekształcenie będzie co do zasady odpłatne, z pewnymi wyjątkami.

"Wyjątki dotyczą m.in. osób fizycznych lub ich spadkobierców, a także spółdzielni mieszkaniowych, w przypadku gdy wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego bądź uzyskały użytkowanie wieczyste na podstawie powojennych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 roku" – wyjaśnia Aleksandra Wysocka, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Nowi właściciele gruntów zobowiązani do ponoszenia rocznych opłat przekształceniowych będą je wnosić przez 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Wysokość rocznej opłaty za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w momencie przekształcenia. Gdyby jednak kogoś w dniu przekształcenia obowiązywała już opłata roczna za „wieczyste” ustalona za pierwszy lub drugi rok od jej aktualizacji, to – zgodnie z art. 77 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami – wysokość tej należności będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji.

Termin płatności rocznej opłaty przekształceniowej będzie przypadał 31 marca każdego roku. Wyjątek stanowi opłata należna za rok 2019, którą trzeba uiścić do 29 lutego 2020 roku. Co istotne, zobowiązanym do zapłaty będzie każdoczesny, czyli aktualny w tym okresie, właściciel nieruchomości.

Ustawa zakłada możliwość wniesienia opłaty jednorazowo – na wniosek właściciela.

W takim przypadku, za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty. Wysokość bonifikaty uzależniono od daty zgłoszenia żądania. Dla tych, którzy zapłacą całą sumę jednorazowo w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, bonifikata wyniesie 60%, zaś w kolejnych latach będzie obniżana o 10%.

W odniesieniu do gruntów stanowiących własność Gminy Gliwice o ewentualnym udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zadecyduje Rada Miasta na podstawie uchwały.

Opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji. Dokonać tego będzie można z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej jednak niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowiło zaświadczenie Prezydenta Miasta Gliwice potwierdzające przekształcenie. Każdy właściciel otrzyma taki dokument do 12 miesięcy od dnia przekształcenia, bez konieczności składania wniosku.

"Zaświadczenie będzie można też uzyskać na wniosek właściciela, w terminie 4 miesięcy od daty jego złożenia. W takim przypadku wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł" – informuje Aleksandra Wysocka.


Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.