Wiadomości z Gliwic

Gliwice zabezpieczone przed powodzią

  • Dodano: 2020-01-30 14:00

Ponad 100 milionów złotych w ciągu 8 lat – te liczby najlepiej obrazują skalę przedsięwzięć realizowanych przez gliwicki samorząd w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej.

O tym, że nasze miasto narażone jest na powodzie, zwłaszcza podczas wiosennych roztopów i gwałtownych burz w okresie letnim, mieliśmy okazję przekonać się wielokrotnie, wspominając chociażby podtopione miasteczko akademickie po wystąpieniu Kłodnicy z brzegów wiosną 2010 roku czy zalanie budynku Szpitala Wielospecjalistycznego oraz ulic Słowackiego i Zygmunta Starego po gwałtownym wezbraniu wody w Ostropce, latem 2016 roku.

Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój miasta w zakresie inwestycji drogowych (przede wszystkim węzeł autostrad A1 i A4, DTŚ, obwodnica miasta), pozyskiwania nowych inwestorów w strefie ekonomicznej, czy też budowy nowych osiedli mieszkaniowych wiąże się nierozerwalnie z zabudową kolejnych obszarów miasta. Nowe zagospodarowanie terenów miasta, a w szczególności wzrost powierzchni terenów nieprzepuszczalnych powoduje, że istnieje potrzeba modernizacji, budowy bądź przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z zapewnieniem retencji wód. Dodatkowo, w związku ze zmianami klimatu, celowe staje się retencjonowanie wód na terenie tzw. zlewni Kłodnicy, a nie odprowadzanie ich bezpośrednio do rzeki.

Odpowiedzią na powyższe wyzwania są dwa projekty: „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi. Etap I” oraz „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi. Etap II”, za którymi kryją się działania mające na celu utworzenie spójnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej oraz poprawę możliwości retencjonowania wód opadowych, osiągnięcia polskich i europejskich standardów (w tym wynikających z unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej) oraz norm odnoszących się do gospodarki wodami opadowymi na obszarze miasta Gliwice.

Realizacja pierwszego z projektów rozpoczęła się z nastaniem 2014 roku i obecnie została wykonana w 95%, natomiast zakończenie drugiego planowane jest na koniec 2021 roku i zrealizowane aktualnie w 70%. Całkowita wartość obu projektów to 102 mln zł, z czego blisko 68 mln zł stanowi dofinansowanie unijne.

Projekty zakładają modernizację i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej i infrastruktury służącej gospodarowaniu wodami opadowymi na terenie całego miasta, obejmując m.in. ukończony w 2019 roku zbiornik retencyjny przy ul. Bojkowskiej, którego zadaniem jest ograniczenie spływu wody do Kłodnicy oraz planowany do budowy w latach 2020–2021 zbiornik na Wójtowiance, który ograniczy ryzyko wezbrania wody w Ostropce.

W ramach projektów zaplanowano budowę inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej, który obejmie całe miasto, budowę sieci kanalizacji deszczowych oraz budowę urządzeń podczyszczających. Dodatkowo, w ramach rozsądnego gospodarowania wodami opadowymi, wody zgromadzone w zbiornikach retencyjnych są przewidziane do wykorzystywania przez Ochotnicze Straże Pożarne, Zarząd Dróg Miejskich i Miejski Zarząd Usług Komunalnych dla celów m.in. bieżącego utrzymania, mycia samochodów, podlewania zieleni. Ponadto Miasto Gliwice realizuje politykę „dobrych praktyk” w zakresie gospodarki wodnej oraz w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi.

Po zakończeniu wszystkich prac systemem zagospodarowania wód opadowych objęte zostanie 9,11 km2 powierzchni miasta, na których w 2022 roku – według prognoz – mieszkać będzie ponad 82 tys. osób. Beneficjentami projektu będą jednak całe Gliwice i wszyscy mieszkańcy.

Realizacja szeroko zakrojonych działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej to jedno z głównych zadań instytucji rządowej – Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE, które nie wywiązuje się z tego należycie – uważa prezydent Gliwic Adam Neumann. – Miasto traktuje to zagadnienie z najwyższą powagą. Działamy aktywnie w sferze zabezpieczeń przeciwpowodziowych, mając pełną świadomość wyzwań i zagrożeń wynikających z postępujących zmian klimatu, a przede wszystkim – położenia Gliwic w sprzyjającym wezbraniom wody dolnym biegu rzeki Kłodnicy. Stawką jest bezpieczeństwo miasta i jego mieszkańców – podkreśla prezydent Gliwic.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.