Wiadomości z Gliwic

Trwa nabór na ławników w wyborach uzupełniających. Sprawdźcie szczegóły!

 • Dodano: 2024-06-17 10:45

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach wystąpił do Rady Miasta Gliwice z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024–2027.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 czerwca

Rada Miasta Gliwice winna dokonać wyboru: 2 ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach do orzekania w sprawach z wyłączeniem zakresu prawa pracy oraz 5 ławników do Sądu Rejonowego w Gliwicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Kto może być ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 •  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru (czyli mieszkańcy Gliwic).

Jak zgłosić kandydatów na ławników?

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór (wraz ze wzorami załączników do karty zgłoszenia) dostępny jest do pobrania:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu) w zakładce Rada Miasta / Wybory uzupełniające ławników 2024,
 • wydruk – w Biurze Obsługi Interesantów na parterze Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, na stanowisku Informacji, w godzinach pracy Urzędu.
 • Wymagane dokumenty (załączniki do karty zgłoszenia)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dołącza się następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru, lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Gdzie i kiedy złożyć wymagane dokumenty?

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami można:

 • przesłać pocztą na adres: Rada Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach)
 • złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (wejście od ul. Wyszyńskiego), w godzinach pracy Urzędu

w terminie do 21 czerwca 2024 r.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również