Wiadomości z Gliwic

Stypendia dla zdolnych uczniów

  • Dodano: 2013-08-23 12:45, aktualizacja: 2013-08-23 23:13
Prezydent Gliwic przyzna stypendia uzdolnionym uczniom. Aby je otrzymać, trzeba mieć dobre oceny oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane od 1 do 30 września.
 
 
Stypendia mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz artystycznych, mieszkający na terenie miasta Gliwice.

Wniosek o przyznanie stypendium może zostać złożony w przypadku ucznia, który w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0 i ocenę z zachowania co najmniej dobrą oraz legitymuje się osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta może wystąpić:
• dyrektor lub nauczyciel szkoły,
• rodzic lub opiekun prawny,
• pełnoletni uczeń.
 
Wnioski o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów należy składać od 1 września do 30 września br. Wypełnione druki wraz z załączoną dokumentacją należy dostarczyć w zamkniętych kopertach do sekretariatu Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (II piętro, pokój 245).
 
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną kserokopie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce, ocenę z zachowania oraz uzyskanie osiągnięć naukowych lub artystycznych, które zostały szczegółowo określone w uchwale nr XXXVI/741/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 11 lipca 2013 r. 
 
Formularz wniosku o przyznanie stypendium można pobrać:
• w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (II piętro, pok. 245),
• w każdej szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (link) w zakładce „Edukacja”.
 
Informacje: Wydział Edukacji, tel. 32/238-54-51, 32/238-55-29.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również