Wiadomości z Gliwic

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny rozszerza pomoc. Miasto planuje zmiany

  • Dodano: 2022-10-21 06:30, aktualizacja: 2022-10-20 21:32

Gliwicki OPS ma w jeszcze szerszym zakresie pomagać gliwickim rodzinom. Placówka, która posiada ogromne doświadczenie w niesieniu pomocy mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, ma przejąć zadania realizowane dotąd przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.  

Jakie plany ma miasto?

Plany miasta wynikają przede wszystkim z troski o dobro dzieci i stabilność rodzin – zarówno biologicznych, jak i zastępczych. Rodziny znajdujące się w kryzysie i osoby podejmujące się  pełnienia trudnej roli rodziców zastępczych potrzebują szczególnego wsparcia i szeroko pojętego bezpieczeństwa. Tymczasem w ramach nadzoru prowadzonego przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego stwierdzono, że Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (CPZ) nie wywiązuje się w zadowalającym stopniu z istotnych zadań powierzonych tej jednostce. Zastrzeżenia zgłaszali zarówno jej pracownicy, jak i rodziny zastępcze. Dlatego planowane jest wygaszenie działalności CPZ przy jednoczesnym przejęciu wszystkich jego obowiązków przez Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS).

Ewa Weber, zastępczyni prezydenta Gliwic, spotkała się już z pracownikami Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, aby porozmawiać o przewidywanych zmianach. OPS jest wyspecjalizowaną jednostką miejską realizującą wiele zadań na rzecz wsparcia rodziny.

Gotowi na nowe wyzwania

Ośrodek Pomocy Społecznej, który przejąłby zadania CPZ, z sukcesami realizuje szeroki zakres działań. Niesie pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać samodzielnie. Równocześnie stara się, aby do takich sytuacji nie dochodziło. Wspiera gliwiczan w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, usamodzielnianiu czy integracji z lokalną społecznością. Przyznaje i wypłaca różnego rodzaju świadczenia pomocowe. 

OPS jest gotowy do podejmowania nowych wyzwań – nawet tych najtrudniejszych Bardzo dobrą organizację pracy ośrodka w obliczu nieprzewidzianej, trudnej sytuacji pokazała m.in. jego aktywność  podczas przyjmowania uchodźców z Ukrainy czy zaangażowanie we wspieranie gliwiczan, zwłaszcza samotnych i starszych, w szczytowych momentach pandemii.

Celem planowanych zmian jest zapewnienie i zorganizowanie jak najlepszego wsparcia rodzinom biologicznym i zastępczym. Po przejęciu zadań od CPZ, Ośrodek Pomocy Społecznej poszerzy zakres pomocy udzielanej rodzinom. Będzie świadczył m.in. pomoc asystentów rodziny, którzy wspierają potrzebujące rodziny w rozwiązywaniu różnych codziennych problemów, także wychowawczych, i podejmują wszelkie działania zmierzające do zażegnania kryzysów występujących w rodzinie. Jednym z takich działań jest udzielanie szerokiego wsparcia rodzinom, które straciły prawo do wychowywania swoich dzieci lub starają się o powrót dzieci do domu i stworzenie im odpowiednich warunków do życia i rozwoju.  

OPS będzie też odpowiadał za tworzenie i prowadzenie rodzin zastępczych, co wymaga ogromnego zaangażowania, dużej troski o bezpieczeństwo oraz odpowiedniego wsparcia dla dzieci i ich opiekunów. Zajmie się również zarządzaniem domami dziecka, w tym także rodzinnymi domami dziecka, i zapewnianiem stabilnych warunków do ich funkcjonowania. Ośrodek, który prowadzi już mieszkania chronione dla osób wymagających wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu, poprowadzi także takie mieszkania dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej i domów dziecka. To ważne zadanie, które pozwala młodym osobom usamodzielnić się i ułatwia start w dorosłe życie. Planowane zmiany będą zgodne z ogólnopolską, przyjętą Uchwałą Rady Ministrów „Strategią rozwoju usług społecznych”, zgodnie z którą należy skupiać się na zapewnianiu jak najbardziej przyjaznych i optymalnych warunków realizacji potrzeb osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Przyjmuje się, że usługi społeczne powinny odchodzić od nadmiernej instytucjonalizacji, co oznacza rozwój tzw. usług środowiskowych w miejscu zamieszkania. W tym ujęciu ważna jest wielowymiarowa praca z rodziną, większe wspieranie rodzin biologicznych i pomaganie w tworzeniu szeroko pojętych warunków życiowych pozwalających na rozwój rodziny i mających na względzie przede wszystkim dobro dzieci.   

Przejęcie zadań CPZ przez OPS ma pozwolić na jak najefektywniejszą realizację tych wszystkich zadań. Ma to nastąpić od 1 marca 2023 roku. Do tego czasu dyrektor OPS będzie wspierał dotychczasową jednostkę w funkcjonowaniu oraz zajmie się przygotowaniem przeniesienia pracowników Centrum do Ośrodka.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również