Wiadomości z Gliwic

Interdyscyplinarnie przeciw przemocy

  • Dodano: 2021-06-04 07:00, aktualizacja: 2021-06-03 22:00

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie od dekady działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Zajmuje się szeroko pojętą pomocą rodzinom doświadczającym przemocy, metodycznie i skutecznie działając na rzecz pokrzywdzonych.

Z okazji jubileuszu prezydent Gliwic Adam Neumann złożył Zespołowi gratulacje

– Z okazji 10-lecia działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie pragnę złożyć serdeczne gratulacje, a także wyrazić uznanie dla wykonywanej przez Panią oraz wszystkich członków Zespołu pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dziękuję za zaangażowanie włożone w inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinach zamieszkałych na terenie miasta Gliwice. Państwa trud i wysiłek zmieniają w pozytywnym wymiarze życie wielu osób. Życzę Pani oraz pozostałym członkom Zespołu dalszych sukcesów oraz satysfakcji w życiu zawodowym i prywatnym – napisał w liście gratulacyjnym prezydent Gliwic Adam Neumann.

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, poglądy i styl życia.

Bardzo istotnym elementem jej właściwego funkcjonowania są relacje oparte na miłości, szacunku i zrozumieniu. Gdy ich brakuje, często pojawia się przemoc.  

– Przemoc to  złożone i wieloaspektowe zjawisko, dlatego wymaga szerokiego, komplementarnego i przede wszystkim indywidualnego podejścia. Tylko wówczas można pomóc rodzinom zagrożonym czy uwikłanym w zjawisko przemocy – mówi Jadwiga Konopka-Chełmińska, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i psycholog w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach. – Podejmujemy wszelkie możliwe kroki aby ją wyeliminować. Staramy się wyprzedzać ewentualne jej skutki zwłaszcza, że jest to zjawisko występujące bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, statut materialny itp. – dodaje Jadwiga Konopka-Chełmińska.

W 2011 roku prezydent Gliwic powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który tworzy grupa profesjonalistów połączonych wspólnym celem – rozwiązywaniem problemu przemocy w konkretnych rodzinach. Tworzą go przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, Prokuratury, Sądu oraz organizacji pozarządowej. Wykonują tytaniczną, ale bardzo potrzebną i skuteczną pracę.

Jak działa zespół?

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zajmuje się diagnozowaniem problemu przemocy w rodzinie, podejmuje działania w środowisku zagrożonym, inicjuje interwencje i działania w stosunku do osób stosujących przemoc, rozpowszechnia też informacje o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym.

Zespół zajmuje się integrowaniem i koordynowaniem działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Działania te realizowane są w ramach zwoływanych posiedzeń Zespołu, których dotychczas odbyło się łącznie 90. Bezpośrednie oddziaływania Zespołu na rzecz rodzin zagrożonych czy uwikłanych w zjawisko przemocy odbywa się w oparciu o realizację i koordynację  procedury „Niebieskie Karty”, pod którą kryje się szereg czynności interwencyjno-pomocowych. Jej uruchomienie następuje w przypadku powzięcia podejrzenia wystąpienia przemocy w rodzinie. Przekazanie do Zespołu formularza „Niebieska Karta” skutkuje powołaniem przez przewodniczącego Zespołu grupy roboczej, realizującej działania pomocowe wobec indywidualnych przypadków wystąpienia przemocy w rodzinie. Dotychczas zespół przyjął 3206 formularzy o założenie „Niebieskiej Karty-A”, a pomocą objęto 2784 rodzin. Skład grupy roboczej dostosowywany jest każdorazowo do sytuacji rodzin i obejmuje przedstawicieli jednostek zajmujących się działaniem w obszarze przeciwdziałania przemocy pozostających w bezpośrednim kontakcie z członkami rodziny. Grupa robocza rozpoznaje sytuację rodzinną, nawiązuje relację z osobą doświadczającą, ale też z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy i opracowuje indywidualny plan pomocy. Wymiana informacji pomiędzy członkami grupy oraz budowa komplementarnego planu pomocy odbywa się w ramach spotkań grup roboczych. Zakończenie oddziaływań grup roboczych następuje w przypadku jednomyślnego stwierdzenia ustania przemocy i zrealizowania planu pomocy lub wskutek rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. W ramach dotychczasowego funkcjonowania Zespół zatwierdził 2731 decyzji grup roboczych o zakończeniu działań, z czego 1788 stanowiło zakończenie z uwagi na ustanie i zrealizowanie planu pomocy.

Skuteczność podejmowanych działań opiera się w znacznej mierze na dostępnych i stale dostosowywanych do bieżących potrzeb zasobach instytucjonalnych i formach świadczonych usług. Do obecnie wdrażanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej należą m.in.: oddzielenie pracy socjalnej świadczonej na rzecz osób zagrożonych czy doznających przemocy od pracy socjalnej z osobami podejrzanymi o jej stosowanie; oferowanie grupowych form wsparcia oraz indywidualnej pomocy psychologicznej, prawnej, a także promocja treści i działań uwrażliwiających na przeciwdziałanie przemocy.

Dodatkowo w 2020 r. w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach wyodrębniona została komórka realizująca działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, obecnie monitorująca również aktualną sytuację w rodzinach, w których procedura „Niebieskie Karty” została zakończona w latach 2019-2020.

– Uzyskane w trakcie monitoringu informacje wykazały, że w 514 przypadkach nie doszło do ponownego uruchomienia procedury, co świadczy o stabilizacji i unormowaniu sytuacji rodzinnej. To potwierdza skuteczność formuły interdyscyplinarnej i motywuje do dalszego rozwoju lokalnego systemu wsparcia – mówi Jadwiga Konopka-Chełmińska.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działa w Gliwicach przy ul. Fiołkowej 26. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej www.opsgliwice.pl oraz pod numerem telefonu: 32/300-01-11.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również